عملیات قاچاق در کاپیکوله
22 ادرنه

عملیات قاچاق در کاپیکوله

در عملیات انجام شده توسط تیم های اجرای گمرک وزارت بازرگانی در دروازه گمرک کاپیکوله، 7 هزار و 100 نخ سیگار الکترونیکی و 11 نخ سیگار الکترونیکی به ارزش 400 میلیون و 335 هزار لیره کشف و ضبط شد. [بیشتر…]