کشتی گیران ارشد کیرکپینار در کشتی نفت دنیزلی با ترامپ بازی خواهند کرد
20 دنیزلی

کشتی گیران ارشد کیرکپینار در کشتی نفت دنیزلی با ترامپ بازی خواهند کرد

شهرداری کلانشهر دنیزلی و شهرداری پاموکاله در روز یکشنبه 24 سپتامبر "کشتی نفت دنیزلی" را برگزار می کنند که در آن 500 کشتی گیر به شدت به رقابت خواهند پرداخت. رئیس جمهور اظهار داشت که آنها میزبان کشتی گیران ارشد کیرکپینار در دنیزلی خواهند بود. [بیشتر…]

آخرین مهلت فرآیندهای ویزای کارت دانشجویی دنیزلی در سپتامبر
20 دنیزلی

آخرین مهلت مراحل ویزای کارت دانشجویی دنیزلی 30 سپتامبر

دوره ویزا برای «کارت دانشجویی دنیزلی» که توسط شهرداری کلانشهر دنیزلی برای استفاده در حمل و نقل اتوبوس شهری ارائه می شود، آغاز شده است. مراحل ویزا برای دانشجویان دارنده کارت تا 30 سپتامبر 2023 تکمیل می شود. [بیشتر…]