کار بررسی اولیه خط راه آهن قارص - ایغدیر - نخجوان آغاز شد

مطالعات اولیه برای خط راه آهن قارس ایگدیر نهجوان آغاز شده است
مطالعات اولیه برای خط راه آهن قارس ایگدیر نهجوان آغاز شده است

📩 06/11/2018 14:21

مهمت کشیت تورهان وزیر حمل و نقل و زیرساخت اظهار داشت که آنها یک مطالعه اولیه برای پروژه راه آهن قارس-ایغدیر-نهچیوان را آغاز کردند.

وزیر تورهان پس از نشست وزرای حمل و نقل سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه (BSEC) در باکو، پایتخت آذربایجان، اظهاراتی را در اختیار مطبوعات قرار داد.

تورهان در پاسخ به سؤالات خبرنگاران در مورد پروژه راه آهن قارص - ایغدیر - نهچیوان گفت: «ما یک مطالعه اولیه را در مورد اتصال راه آهن از قارص به نخجوان آغاز کردیم. ما به این اهمیت می دهیم. فکر می کنیم این پروژه خط مهمی در حمل و نقل کشورمان با همسایگان شرقی باشد. توسعه منطقه نخجوان یک نیاز زیرساختی مهم برای حمل و نقل محصولات تجاری به آنجا است. همچنین مهم است که این خط به نخجوان و سپس به ایران متصل شود. او گفت.

تورهان افزود: در صورت تحقق این خط، حمل و نقل بدون وقفه به کشورهای آسیای میانه و خاور دور از طریق آذربایجان امکان پذیر خواهد بود.